Wie zijn wij ?

Home Wie zijn wij ?
SCHULDHULP DE SCHIE

Over Ons

Stichting Schuldhulp De Schie is in 2017 opgericht om een oplossing aan te dragen voor de ervaren knelpunten in de schuldhulpverlening. Wij bieden hulp aan mensen met schulden. Onze diensten zijn zeer laagdrempelig, waarbij ook de culturele en religieuze achtergronden in acht worden genomen.

Na een intensieve voorbereiding en een met succes doorlopen audit, is Schuldhulp De Schie met ingang van 1 mei 2021 lid geworden van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Schuldhulp De Schie is thans gevestigd in Capelle aan den IJssel. Vanuit deze locatie zijn wij voor heel Nederland bereikbaar.

Het is algemeen bekend dat vele huishoudens met een laag inkomen zich in een problematische schuldensituatie bevinden. Er is dan sprake van onevenwichtheid tussen inkomen en uitgaven waardoor de financiële verplichtingen onder druk komen te staan.

In dit kader is het van wezenlijk belang om de totale financiële situatie in kaart te brengen en risico’s van de schulden voor het hele gezin niet uit het oog te verliezen. Tevens is het voor Schuldhulp De Schie een relevant gegeven om de culturele en religieuze achtergronden van cliënten in acht te nemen. In Nederland wonen namelijk ongeveer vier miljoen mensen met een migratieachtergrond. Ondanks de vele mogelijkheden aan verschillende vormen van schuldhulpverlening, weten helaas een belangrijk deel van deze mensen de weg naar juiste hulp niet te vinden. Deze mensen ervaren een vorm van bureaucratische drempels welke gepaard gaat met vrees dat er toch geen oplossing gevonden kan worden. Het is voor De Schie een belangrijke taak om deze drempels en vrees weg te werken en binnen de wettelijke kaders te werken aan haalbare alternatieve oplossingen.

In het verlengde van deze constateringen voert Schuldhulp De Schie de dienstverlening uit met de nodige sensitiviteit voor de culturele achtergronden.

Visie

Het is van wezenlijk belang dat een ieder op een menswaardige wijze mee kan doen in de samenleving en dat hij/zij binnen de geldende kaders op een zelfredzame wijze de regie over het eigen leven kan voeren. Het welzijn van mensen en hun deelname aan het maatschappelijke verkeer komt onder druk te staan als zij financiële problemen ervaren. Daarom moeten problematische schulden worden voorkomen en indien er daarvan al sprake is, dan is het zeer geboden om het aan te pakken en op te lossen. Met andere woorden, de belemmeringen die een actieve participatie aan de maatschappij in de weg staan, dienen in een zo vroeg mogelijke stadium in beeld gebracht en integraal aangepakt te worden.

Missie

De missie van Schuldhulp De Schie is om mensen zelfredzaam te maken door perspectief te bieden op een schuldenvrije toekomst en om dit ook zo te houden

Doelstelling

Het helpen van mensen door het bieden van schuldhulp en het leveren van een bijdrage aan een oplossing voor de schuldenproblematiek in Nederland.